គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់លោកអ្នក

ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីបានចុុះឈ្មោះជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

រាល់ការចុុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ បម្រើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាៈ

រាល់ការចុុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ការបំរើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាៈ

 • ទំនាក់ទំនងការបញ្ជាទិញផលិតផលពីលោកអ្នក ។
 • ការដឹកជញ្ជូនទំនិញជូនលោកអ្នក ។
 • ការបង់ប្រាក់របស់លោកអ្នកតាមរយៈបង់ប្រាក់ជាមុន ឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។
 • ការបង្វិលសងប្រាក់ ឬប្តូរទំនិញ (ករណីបើមាន)
 • ផ្តល់ ព័ត៌មាននូវផលិតផលថ្មីៗ ឬកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន 
 • ការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ នៅពេលដែលមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ ។

ក្រុមហ៊ុនប្រមូល ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដូចជា៖

 • ឈ្មោះ
 • ភេទ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 • អាសយដ្ឋាន
 • អ៉ីម៉ែល
 • លេខទូរស័ព្ទ

កំណត់ចំណាំ :

ក្រុមហ៊ុនមិនបានស្នើសុំអោយមានការកត់ត្រាកាតឥណទានរបស់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងការចុះឈ្មោះឡើយ ។ រាល់ការទិញផលិតផលដែលប្រើកាតឥណទាន ក៏ក្រុមហ៊ុនមិនបានរក្សាទិន្នន័យរបស់កាតលោកអ្នកដែរ ។

ព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះដែលមានរៀបរាប់ខាងលើ មានចំណុចខ្លះមិនចាំបាច់បំពេញទេ ។

 >ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព  ព័ត៌មានលោកអ្នក៖ លោកអ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលោកពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានគ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈការចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ។ ក្នុងករណីភ្លេចលេខសំងាត់សូមធ្វើការស្នើសុំ ឡើងវិញតាមរយៈអ៉ីម៉េល ឬលេខទូរស័ព្ទ ។

> ការកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាព៖ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិកែប្រែ ឬផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពតាមភាពចាំបាច់ ។ ការធ្វើការកែប្រែ ឬផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នេះ នឹងត្រូវបច្ចុប្បន្នភាពបង្ហាញនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ និងទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊៊ុន ។ ដូចនេះរាល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលកាណ៍ឯកជនភាព សូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលឡើងវីញ និងយល់ព្រមតាម គោលការណ៍ថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ។

Privacy Policy

Your data information is stored and secure by company after you registered as company’s customer.

All your registrations are used for the company’s business only, such as:

 • Contacting to you when company gets order products from you.
 • Delivery of goods to you.
 • Your payment via prepaid or online.
 • Refund or exchange of goods (if any)
 • Provide information on new products or company promotion programs to target customers.
 • Providing various benefits when there is an advertising program.

Company collects information such as:

 • Name
 • Gender
 • Date of birth
 • Address
 • Email
 • Phone number

Note: The company does not ask for your credit/debit card when you register. The Company does not store your card data for any purchases

The registration information listed above does not need to be filled in at some point.

> Updating your profile: You can update your personal information at any time by logging into your account on the company website. In case of forgetting the password, please re-request via email or phone number.

> Modification of Privacy Policy: The Company reserves the right to modify or change the Privacy Policy as necessary. Modifications or changes to this policy will be updated when you use and purchase the Company’s products. Therefore, any updates on the Privacy Policy, please review and agree to the Company’s new policies.

Privacy Policy Posted on November 19, 2020.

Main Menu